Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Pole elektromagnetyczne

Linia najwyższych napięć oraz stacja elektroenergetyczna podobnie jak inne urządzenia elektryczne powszechnego użytku, takie jak telewizor, pralka czy telefon komórkowy, wytwarza pole elektroenergetyczne. Badania i pomiary realizowane przez renomowane ośrodki naukowo badawcze na całym świecie, potwierdzają, że pole elektromagnetyczne wytwarzane przez linie elektroenergetyczne nie wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzi. 

W Polsce, opracowane zostały przepisy ustalające wartości poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego (składowa elektryczna E i magnetyczna H), które nie mogą być przekroczone w miejscach dostępnych dla ludzi, a także na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wartości dopuszczalne obu składowych pola elektromagnetycznego, tj. elektrycznej (E) i magnetycznej (H), podano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883). Zgodnie z zapisami zawartymi w tym rozporządzeniu dopuszczalne w środowisku poziomy obu składowych pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinny przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi następujących wartości granicznych:

Najbezpieczniej dzięki polskim normom

Polskie przepisy ograniczają dopuszczalne natężenie pola elektrycznego (E) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową do wartości 1 kV/m. Są to bardzo restrykcyjne normy. W całej Unii Europejskiej nie ma państwa, w którym podobne normy byłyby bardziej rygorystyczne od polskich regulacji.

Co więcej, wyniki pomiarów, które są wykonywane na liniach napowietrznych, wskazują, że wartości obu składowych pola pod takimi liniami oraz w ich otoczeniu są znacznie mniejsze od dopuszczalnych (10 kV/m i 60 A/m). Linia po uruchomieniu drugiego toru będzie spełniać wszelkie normy określone przepisami polskiego prawa. W żadnym miejscu poza granicami stacji elektroenergetycznych objętych zadaniem, nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy tych pól.

Natomiast natężenie pola elektromagnetycznego poza granicami stacji elektroenergetycznych jest niemal zerowe. Tak będzie również po zakończeniu prac na tych obiektach. Oznacza to, że nawet przebywanie pod linią oraz przy samej granicy stacji, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Zgodność poziomu pola elektromagnetycznego pod linią oraz w sąsiedztwie stacji weryfikowane będzie przez pomiary kontrolne.

Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola magnetycznego (H) wg przepisów i zaleceń wybranych krajów UE:

Kraj

Wartość dopuszczalna pola magnetycznego (H)

Dodatkowe informacje

Austria

80

 

Belgia

Brak normy

 

Chorwacja

80

 

Czechy

80

 

Dania

Brak normy

Zaleca się ograniczenie budowy linii w pobliżu budynków mieszkalnych

Estonia

80

 

Finlandia

80

Wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej

 

400

Wartość zalecana przy ekspozycji krótkotrwałej

Francja

80

Wartość zalecana dla budowanych i modernizowanych obiektów elektroenergetycznych

Hiszpania

Brak normy

 

Holandia

96

Zalecenie Rady ds. Zdrowia

80

Zalecenie dla władz lokalnych i firm energetycznych

0,32

Uśredniona wartość w ciągu roku, rekomendowana w przypadku miejsc przebywania dzieci (np. szkoły) o ile są one możliwe do spełnienia.

Niemcy

80

 

160

Przy ekspozycji trwającej poniżej 80 minut w ciągu doby

Polska

60

 

Portugalia

80

 

Słowenia

8

Na terenach szczególnie chronionych
(budynki mieszkalne, szkoły, szpitale itp.)

80

Na pozostałych obszarach