Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja podlega szczegółowym regulacjom prawnym określającym dopuszczalne oddziaływanie obiektu na środowisko.

Wieloletnie obserwacje linii i stacji energetycznych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technicznych wykazują, że ich wpływ na otoczenie jest znikomy. Wpływ na środowisko jest stale kontrolowany na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji linii przez właściwe organy, m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Marszałka Województwa, i organy nadzoru budowlanego. Wyspecjalizowane instytucje kontrolują dotrzymywanie przez Wykonawcę i Inwestora restrykcyjnych norm oddziaływania na środowisko, wymogów określonych w decyzji środowiskowej oraz decyzjach o pozwoleniu na budowę i użytkowanie obiektu.

Działająca napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższych napięć oraz stacje elektroenergetyczne, podobnie jak inne urządzenia elektryczne, wytwarzają: