Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice-Plewiska
wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska-Konin z odczepem do Poznań Południe

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest cel uruchomienia drugiego toru 400 kV linii Kromolice - Plewiska?

Najważniejszym zadaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jako Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. PSE muszą też tworzyć warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni i źródeł OZE, a także rozwijać połączenia transgraniczne. W tym celu niezbędna jest sprawna i dobrze rozwinięta infrastruktura sieciowa.

Realizując Politykę Energetyczną Polski, PSE ukierunkowują działalność inwestycyjną głównie na rozwój linii 400 kV, które posiadają większe możliwości przesyłu przy mniejszych stratach energii. Obecnie realizowane jest stopniowe zastępowanie istniejącej sieci 220 kV siecią o napięciu 400 kV oraz wieloletni program wymiany transformatorów na urządzenia nowocześniejsze o niższym poziomie strat.

Realizowana inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ryzyka występowania awarii, przede wszystkim w województwie wielkopolskim.

Na jakim obszarze planowana jest inwestycja?

Prace związane z uruchomieniem drugiego toru wykonywane będą na istniejącej infrastrukturze linii 400 kV Kromolice – Plewiska, oraz na liniach 220 kV Plewiska – Konin i  220 kV Plewiska – Poznań Południe, które znajdują się w województwie wielkopolskim. Ponadto w związku z realizacją inwestycji przeprowadzona zostanie modernizacja na stacjach elektroenergetycznych SE Kromolice (gmina Kórnik), SE Plewiska (gminy Dopiewo i  Komorniki), SE Konin (gmina Konin) i SE Poznań Południe (gmina Mosina).  

Na czym będą polegały prace modernizacyjne na liniach elektroenergetycznych?

Zadaniem wykonawcy jest uruchomienie drugiego toru linii 400 kV Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe oraz częściową wymianą przewodu odgromowego na przewód OPGW (przewody odgromowe linii energetycznych ze światłowodami). W ramach prac na fragmentach linii objętych zadaniem zostaną wykonane prace polegające na wykonaniu dodatkowych połączeń przewodowych, wymianie słupa, wymianie izolacji, regulacji przewodów fazowych, wycince drzew, naprawie fundamentów istniejących słupów elektroenergetycznych, zabezpieczeniu antykorozyjnym istniejących konstrukcji (malowanie słupów) oraz naprawie uziemień. 

Jakie prace będą realizowane na terenie stacji elektroenergetycznych?

Modernizacje na terenie stacji elektroenergetycznych SE Plewiska, SE Poznań Południe, SE Konin, SE Kromolice będą polegać na doposażeniu o nową aparaturę wtórną, telekomunikacyjną oraz wymianie części aparatury na stacjach. Ponadto nastąpi modernizacja i rozbudowa systemów EAZ, SSiN i telekomunikacyjnych na stacjach (jest to m.in. wymiana urządzeń, zabezpieczeń i doposażenia, które dostosują stacje do pracy w nowym systemie). Dodatkowo na stacji SE Plewiska zostaną wykonane prace umożliwiające wprowadzenie toru linii 400 kV Kromolice - Plewiska na bramkę liniową stacji - czyli podłączenie drugiego toru linii do stacji elektroenergetycznej. 

Czy w ramach inwestycji zmieni się istniejąca trasa którejkolwiek z modernizowanych linii?

Istniejące trasy linii elektroenergetycznych objętych zadaniem inwestycyjnym pozostaną bez zmian. Prace będą wykonywane na istniejącej infrastrukturze i będą to prace konserwacyjne zwiększające bezpieczeństwo linii elektroenergetycznej. W całości wymianie ulegnie jedynie jeden słup elektroenergetyczny w gminie Mosina.

Czy w ramach inwestycji zwiększy się teren którejkolwiek ze stacji elektroenergetycznych?

Tereny stacji nie będą powiększane w ramach realizacji planowanych prac modernizacyjnych. 

Czy linie mają szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi?

Podobne linie funkcjonują w środowisku człowieka od kilkudziesięciu lat na całym świecie i nie stwierdzono ich negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. Wartości pól elektrycznego i magnetycznego, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – w żadnym państwie Unii Europejskiej nie ma bardziej surowych norm w zakresie pół elektromagnetycznych.

W Polsce dopuszczalne normy reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883). Dla pól o częstotliwości 50 Hz określone są następujące wartości:

  • dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej;
  • dla miejsc dostępnych dla ludności – odpowiednio 10 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej.

Jaki wpływ na środowisko będzie miało uruchomienie drugiego toru 400 kV oraz realizacja prac na terenie stacji elektroenergetycznych?

Od samego początku przygotowywania inwestycji, czyli już od etapu opracowywania dokumentów przedprojektowych założono minimalizację wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Przyjęte rozwiązania sprawiają, że obszar objęty pracami budowlanymi będzie ograniczony do miejsc usadowienia istniejących słupów oraz stacji elektroenergetycznych. To wszystko spowoduje, że zarówno ingerencja w teren, jak również hałas będą ograniczone do minimum.

Czy stacja elektroenergetyczna ma wpływ na środowisko naturalne oraz życie i zdrowie ludzi?

Stacje elektroenergetyczne są całkowicie bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, oraz zwierząt. Na terenie stacji poziom hałasu oraz oddziaływanie pola elektromagnetycznego mieści się w  restrykcyjnych normach ustalonych przez prawo krajowe i unijne. Oddziaływanie pola mieści się w obrębie terenu stacji. Planowane prace modernizacyjne nie wpłyną na zwiększenie wytwarzanego obecnie pola elektromagnetycznego. 

Jaki sprzęt oraz materiały będą wykorzystane w trakcie budowy?

Wykonawca będzie korzystał z typowego sprzętu budowlanego (m.in. koparek, dźwigów, samochodów technologicznych, wyciągarek). Większość materiałów służących do realizacji inwestycji zostanie dostarczona na miejsce budowy w całości lub w postaci prefabrykatów gotowych do montażu. To ograniczy do minimum emisję hałasu i ograniczy ilość wytworzonych odpadów. Wszelkie wspominane odpady wykonawca jest zobowiązany usuwać z miejsca budowy na bieżąco. 

Czy przy realizacji inwestycji nastąpi wycinka drzew?

W ramach modernizacji linii możliwa jest wycinka drzew w ograniczonym zakresie. Zadaniem wykonawcy będzie odtworzenie, tzw. podstawowej wycinki drzew - ograniczenie wzrostu drzew znajdujących się w niebezpiecznym zbliżeniu do linii elektroenergetycznej. 

Czy pod linią można uprawiać rolę i wypasać zwierzęta?

Tak. Nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu linii na zwierzęta i ich zachowanie. Wypasanie zwierząt zarówno pod nowym torem, jak i istniejącym będzie bezpieczne. Można również uprawiać rolę, odległość od przewodów w najniższym punkcie linii 220 kV nie będzie mniejsza niż 6,47 metra, co umożliwia korzystanie z maszyn i pojazdów używanych w rolnictwie. W przypadku linii 400 kV ta odległość jest jeszcze większa.

Czy przebywanie w sąsiedztwie stacji jest bezpieczne?

Tak. Badania prowadzone od ponad 30 lat potwierdzają, że oddziaływanie pól elektromagnetycznych o określonych wartościach (w Polsce wskazanych w przepisach prawa) nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. W Polsce dopuszczalne normy reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883).

Co ważne natężenie pola elektromagnetycznego poza obszarem stacji jest niemal zerowe. Tak będzie również po zakończeniu modernizacji obiektu.

Czy przebywanie pod linią jest bezpieczne?

Tak. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz - czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych - wynosi, zgodnie z rygorystyczną polską normą, 10 kV/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest to 1 kV/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla nowego toru będą porównywalne z poziomami istniejącego toru i niższe od wspomnianych bezpiecznych wartości.

Czy linia może zakłócić oglądanie telewizji, słuchanie radia lub rozmowy telefoniczne w moim domu?

Drobne zakłócenia mogą występować jedynie w obrębie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej, czyli poza terenem zabudowy. Poza pasem technologicznym takie zakłócenia nie występują. Po wybudowaniu linii sprawdzane są poziomy zakłóceń radioelektrycznych i zgodnie z przepisami, poziom natężenia pola zakłóceń powyżej 20 m od linii nie może przekraczać 57,5 dB. Liczne wyniki pomiarów poziomu zakłóceń radioelektrycznych dla nowo budowanych linii 400 kV wskazują, że poziomy są niższe niż wskazane przepisami. 

Czy linie energetyczne ściągają pioruny?

Nie. Linie przesyłowe najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań́ atmosferycznych. Obecność́ przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również̇ obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż̇ całej linii napowietrznej. Jednym z zadań planowanej modernizacji linii jest montaż nowych uziemień i wymiana przewodów odgromowych, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo funkcjonowania linii w tym zakresie. Co więcej w czasie burzy słup elektroenergetyczny pełni rolę piorunochronu dla sąsiadującego terenu. 

Co się dzieje w sytuacji, gdy przewód zostaje zerwany i spada na ziemię?

Wyłączenie przepływu prądu w zerwanym przewodzie następuje automatycznie w przeciągu 0,1 s, czyli zanim spadnie na ziemię. 

Jak blisko od drugiego toru będzie można budować domy?

Zgodnie z przepisami prawa bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi wytycza się pas technologiczny, wyłączający teren pod linią z zabudowy. Szerokość pasa zależy od wysokości słupów, oraz poziomu napięcia linii, tak, aby poza pasem technologicznym pole elektromagnetyczne nie przekraczało poziomu umożliwiającego lokalizowanie budynków mieszkalnych.  Dla linii 400 kV Kromolice - Plewiska minimalna odległość dzieląca budynek mieszkalny od osi linii wynosi 35 metrów, dla linii 220 kV Plewiska-Poznań Południe i Plewiska - Konin wynosi 25 m. Po realizacji inwestycji obszar pasów technologicznych pozostanie bez zmian. 

Czy w związku z budową drugiego toru linii planowane są wyburzenia budynków?

W z związku z uruchomieniem drugiego toru linii nie nastąpią wyburzenia budynków mieszkalnych ani gospodarczych.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie z uwagi na budowę drugiego toru linii?

Do odszkodowania uprawnieni są właściciele, którzy nie mają uregulowanej służebności w związku z wcześniejszą budową linii elektroenergetycznej 400kV Kromolice-Plewiska oraz dysponenci działek, na których zlokalizowana będzie nowa infrastruktura, np. zbudowany zostanie nowy słup elektroenergetyczny. Obecnie wykonawca przewiduje wymianę jednego słupa w miejscu istniejącego (słup nr 43 linii 220 kV Plewiska – Poznań Południe). Wysokość kwoty będzie ustalana indywidualnie i będzie zależeć od obszaru działki objętego pasem technologicznym, rodzaju działki i klasy gruntu. Szczegółowa wycena uzasadniająca wysokość kwoty odszkodowania opisana jest w operacie szacunkowym przygotowanym przez niezależnych biegłych rzeczoznawców majątkowych.

Jak i kiedy wypłacane jest odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłacane będzie w dwóch ratach: pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy, druga – po podpisaniu aktu notarialnego.

Kto wypłaci odszkodowanie w razie zniszczeń plonów lub terenu w trakcie budowy drugiego toru linii?

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu prac budowlanych przy uruchomieniu drugiego toru linii. Jeżeli właściciel działki poniesie straty podczas prowadzenia prac budowlanych, otrzyma rekompensatę, niezależne od odszkodowania wynikającego z ustanowienia służebności. Kwoty rekompensaty będą szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzonego w obecności właściciela działki.

Czy inwestycja będzie powodować wyłączenia prądu?

Prace budowlane nie wpłyną na dostawy energii dla gospodarstw domowych.